top of page
Benen in jeans
VNJA_LOGO_TEST_WEB-h110.png
VNJA_LOGO_TEST_WEB-h110.png
AFRAvanGOOL_wit_wit.png
ALGEMEEN

Jeugdrecht algemeen

 

Soms komen ook kinderen in aanraking met het recht. Jeugdrecht zaken hebben betrekking op juridische aangelegenheden rondom en van het kind. Bijvoorbeeld met het civiele recht door een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) en zaken waarin Jeugdzorg een rol speelt. Maar een minderjarige kan ook verdacht worden van betrokkenheid bij een strafbaar feit en daardoor in aanraking komen met het strafrecht.

 

Van Gool Advocatuur & Mediation is gespecialiseerd in het bijstaan van jeugdigen op het gebied van het civiel recht en het strafrecht. Vanwege deze specialisatie wijst de rechtbank Oost-Brabant mij als advocaat toe aan minderjarigen die recht hebben op juridische bijstand.

 

Het komt regelmatig voor dat een minderjarige die in aanraking komt met het strafrecht daardoor ook te maken krijgt met het civiele recht. Omdat ik kennis van beide rechtsgebieden heb, kan ik de minderjarige in alle juridische procedures bijstaan. Hierdoor kan ik de rechtbank een totaalbeeld van de minderjarige geven en kan de minderjarige met al zijn of haar vragen bij mij terecht.

Ten behoeve van deze specialisatie ben ik aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten, de VNJA.

 

Jeugdzorg.

Wanneer uw kind in aanraking komt met politie of justitie, of als er signalen komen uit andere hoeken, kan het zijn dat Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld. Indien deze instanties oordelen dat er sprake is van een opvoedings- of gedragsprobleem kunnen zij de gang naar de kinderrechter overwegen om te verzoeken om een ondertoezichtstelling of zelfs een uithuisplaatsing. Inmenging van Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming komt niet zelden als een volledige verassing voor ouders. In zo’n situatie is het voor U van belang dat u snel een deskundige en ervaren Jeugdzorg advocaat inschakelt. U vindt in mij een betrokken en ervaren specialist.

 

Neem direct contact op om te zorgen dat uw rechten en dat van uw kind behartigd worden. Vrijwel altijd zijn de kosten voor u daarbij beperkt. Bel vrijblijvend om uw zaak te bespreken.

Jeugdrecht CIVIEL - OTS - Ondertoezichtstelling

 

Algemeen.

Van Gool Advocatuur & Mediation is gespecialiseerd in het bijstaan van jeugdigen op het gebied van het civiel recht en het strafrecht. Vanwege deze specialisatie wijst de rechtbank Oost-Brabant mij als advocaat toe aan minderjarigen die recht hebben op juridische bijstand.

 

Ten behoeve van deze specialisatie ben ik aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten, de VNJA.

 

Ondertoezichtstelling.

Als in een gezin ernstige (opvoedings)problemen voorkomen en de ontwikkeling van een kind gevaar loopt, kan de kinderrechter het kind onder toezicht stellen. Dit kan op verzoek van een ouder, een ander die het kind verzorgt en opvoedt, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg of het Openbaar Ministerie. In de meeste gevallen is het de Raad voor de Kinderbescherming die de kinderrechter om ondertoezichtstelling verzoekt.

Een ondertoezichtstelling is de lichtste maatregel van kinderbescherming, waarbij u als ouder het gezag over uw kind behoud.

Toch kan een ondertoezichtstelling een forse inbreuk zijn van de overheid op uw gezinsleven en een enorme impact hebben op u als ouder en uw gezin.

 

De kinderrechter beslist pas over het verzoek na het horen van alle betrokkenen (waaronder de ouder(s) en het kind zelf) en kan de gevraagde ondertoezichtstelling ook afwijzen. De rechter toetst in zijn beslissing of het kind zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd. Daarbij moet het zo zijn dat er geen andere manier meer mogelijk is dan ondertoezichtstelling om deze bedreiging af te wenden.

 

In de procedure bij de kinderrechter kan ik u als gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat adviseren en begeleiden om ervoor te zorgen dat uw kind niet op onjuiste gronden onder toezicht wordt gesteld en de procedure juist verloopt. Hiervoor geldt dat ik u kan bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo), als u daarvoor in aanmerking komt.


Nadat het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdzorg is toegewezen, krijgt u te maken met een gezinsvoogd vanuit een Jeugdzorginstelling. Dat betekent dat:

  • dat Bureau Jeugdzorg of een andere instelling toezicht houdt op het kind en

  • dat deze instelling zorgt dat hulp en steun worden geboden aan het kind en de met het gezag belaste ouder(s), om de bedreiging van de ontwikkeling van het kind af te wenden.

 

Deze hulp en steun moeten erop zijn gericht dat de ouder(s) de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding zoveel mogelijk behouden. Als het kind daar volwassen genoeg voor is, zijn de hulp en steun echter meer gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van het kind in plaats van op het ondersteunen van de ouders.

 

De gezinsvoogd speelt dus een belangrijke rol binnen uw gezin en kan ingrijpende beslissingen nemen. Deze beslissingen worden Schriftelijke Aanwijzingen genoemd die u en uw kind moeten opvolgen. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de werkwijze van de gezinsvoogd of u zich niet kan verenigen met de Schriftelijke aanwijzing. U kunt hier tegen opkomen bij de kinderrechter.

 
De duur van de ondertoezichtstelling
De kinderrechter beslist hoe lang de ondertoezichtstelling duurt: maximaal twaalf maanden per beslissing, maar de ondertoezichtstelling kan op verzoek steeds worden verlengd tot het moment waarop het kind achttien jaar oud is geworden.
 
De kinderrechter kan de ondertoezichtstelling opheffen als de grond daarvoor niet langer bestaat. Hij kan dit doen op verzoek van Bureau Jeugdzorg, de met het gezag belaste ouder of het kind zelf, als het kind minimaal twaalf jaar is.

CIVIEL OTS

Jeugdrecht CIVIEL - UHP - Uithuisplaatsing (UHP)

 

Algemeen.

Van Gool Advocatuur & Mediation is gespecialiseerd in het bijstaan van jeugdigen op het gebied van het civiel recht en het strafrecht. Vanwege deze specialisatie wijst de rechtbank Oost-Brabant mij als advocaat toe aan minderjarigen die recht hebben op juridische bijstand.

Ten behoeve van deze specialisatie ben ik aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten, de VNJA.


Machtiging gesloten uithuisplaatsing.

Tijdens een ondertoezichtstelling (OTS) woont het kind dat onder toezicht staat in beginsel gewoon thuis bij de ouder(s). Een ondertoezichtstelling is de lichtste maatregel van kinderbescherming, waarbij u als ouder het gezag over uw kind behoud.

 

Als de instelling die het toezicht houdt (zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg), het Openbaar Ministerie of de Raad voor de Kinderbescherming het idee hebben dat uithuisplaatsing (UHP) noodzakelijk is, kunnen zij de kinderrechter verzoeken om te beslissen dat het kind permanent uit huis wordt geplaatst.

Als de kinderrechter vindt dat het niet goed gaat met een minderjarige en er sprake is van ernstige opgroei- en/of opvoedingsproblemen, kan de kinderrechter een ‘machtiging gesloten plaatsing’ afgeven. ‘Uit huis’ betekent feitelijk dat het kind in een jeugdzorginstelling of in een pleeggezin wordt geplaatst.

 

Een UHP gaat altijd samen met een ondertoezichtstelling. Deze kan er al enige tijd zijn, maar kan ook samen met de uithuisplaatsing verzocht worden. Meestal is het doel van een uithuisplaatsing ervoor te zorgen dat het kind uiteindelijk weer thuis kan wonen. Mocht dit in het uiterste geval niet meer mogelijk zijn, dan zal er gekeken gaan worden naar een gezagsbeëindiging.

 

De beslissing tot UHP heeft veel impact en daarom is de procedure met veel waarborgen omgeven. Een van deze waarborgen is dat er altijd een advocaat moet zijn die de minderjarige in deze procedure bijstaat. Voor de rechter over een uithuisplaatsing beslist, worden in beginsel ouder(s) en kind door deze rechter gehoord. Echter, in geval van een (gesteld) acuut gevaar kan een kind op verzoek middels een door de kinderrechter af te geven spoedmachtiging per direct uit huis worden geplaatst, waarbij de ouder(s) en het kind pas daarna de gelegenheid krijgen om hun mening te geven aan de kinderrechter. Vervolgens zal de kinderrechter in een nieuwe beslissing de eerdere spoeduithuisplaatsing al dan niet bekrachtigen.

 

Het is belangrijk dat de minderjarige bij wordt gestaan door een advocaat die ervaring heeft met deze procedures. Ik heb deze ervaring en ben volledig op de hoogte van de geldende eisen en redenen om deze ingrijpende beslissing te mogen nemen. Daarnaast is het belangrijk dat de minderjarige precies begrijpt waar het over gaat en waar hij of zij aan toe is. Ik neem daarom uitgebreid de tijd voor de minderjarige en zal hem of haar in de hele procedure begeleiden. Wanneer dit aan de orde is, zal ik de minderjarige in de jeugdzorginstelling bezoeken om de zaak daar met hem of haar door te spreken. Ditzelfde geldt ook voor een eventuele procedure voor de verlenging van een machtiging plaatsing in een jeugdzorginstelling.

 

Mijn bijstand aan de minderjarige is geheel kosteloos.

 

Duur van de uithuisplaatsing.

Een uithuisplaatsing kan (net als de ondertoezichtstelling, ofwel OTS) maximaal één jaar duren maar kan (als daarvoor aanleiding blijft bestaan) steeds worden verlengd tot het kind achttien jaar oud geworden is.

UHP
BEEINDIGING

Jeugdrecht CIVIEL - Gezagsbeëindiging (GBM)

 

Algemeen

Van Gool Advocatuur & Mediation is gespecialiseerd in het bijstaan van jeugdigen op het gebied van het civiel recht en het strafrecht. Vanwege deze specialisatie wijst de rechtbank Oost-Brabant mij als advocaat toe aan minderjarigen die recht hebben op juridische bijstand. Ten behoeve van deze specialisatie ben ik aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten, de VNJA.

 

Gezagsbeëindigende maatregel (GBM)

In bepaalde gevallen is de Jeugdzorginstelling of de Raad voor de Kinderbescherming van mening dat de ouders nu en in de toekomst niet meer de zorg over hun kind kunnen dragen. De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter dan verzoeken om het gezag van u als ouder over uw kind te laten beëindigen. Een gezagsbeëindigende maatregel is (na de OTS en de UHP) de zwaarste maatregel van kinderbescherming, die zelfs uitgesproken kan worden zonder dat er eerst een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing is geweest.

 

Hoewel het positief is dat via de maatregel van gezagsbeëindiging meer en sneller aandacht is voor het perspectief van het kind, indien het langere tijd uit huis is geplaatst, is de maatregel van gezagsbeëindiging echter ook aan kritiek onderhevig. Er klinken onder meer kritische geluiden over de snelheid waarmee over het toekomstperspectief van een kind wordt besloten. Dit levert volgens sommigen problemen op met het recht op eerbiediging van het gezinsleven (artikel 8 EVRM).

 

Een gezagsbeëindiging is voor ouders dan ook bijna altijd een zeer ingrijpende en onprettige ervaring. Het ouderlijk gezag over uw kind wordt beëindigd. Het gezag komt bij iemand anders te liggen, vaak een jeugdzorginstelling, en u heeft zelf niets meer over uw kind te zeggen. Ouders vinden een dergelijke situatie vaak onbegrijpelijk en mentaal zwaar. Ook bij een gezagsbeëindiging wilt u graag grip houden op het proces en dat uw belangen gehoord worden.

 

Duur gezagsbeëindigende maatregel (GBM)

De beëindiging van het gezag duurt tot het kind 18 jaar is. Een kind is vanaf 18 jaar volwassen en staat dan niet meer onder gezag of voogdij.

Jeugdstrafrecht (OTP-zitting / Kinderrechter)

 

Algemeen

Minderjarigen hebben een bijzondere positie in het Nederlands recht. Zo worden zij in strafrechtzaken anders behandeld dan volwassenen. Totdat kinderen 12 jaar oud zijn kunnen zij bovendien niet worden vervolgd door justitie. De politie mag hen echter wel verhoren of aanhouden wanneer zij daar aanleiding toe ziet.

Kinderen ouder dan 12, maar jonger dan 18, worden in het strafrecht behandeld als minderjarigen. Dit houdt in dat kinderen minder zware straffen of veroordelingen krijgen dan volwassenen.

Daarnaast is een aanhouding en het verblijf in een politiecel of een jeugdgevangenis een nare ervaring, die veel impact heeft op een kind. Daarom heeft een goede jeugdrechtadvocaat andere en extra vaardigheden nodig dan een advocaat die enkel volwassenen bijstaat. Ik ben betrokken en overleg met familie. Ook denk ik mee over mogelijke andere afdoeningen dan de gebruikelijke straffen.

 

Uw kind is aangehouden.

Is uw kind aangehouden of opgeroepen voor verhoor door de politie? Dat is voor iedere ouder verschrikkelijk.  Gelukkig heeft u als ouder het recht uw minderjarig kind te bezoeken op het politiebureau.

Ook voor minderjarigen geldt dat -in het kader van een piketregeling- automatisch een gespecialiseerde advocaat wordt geregeld. Ik ben zo’n gespecialiseerde jeugdstrafrecht advocaat en ik neem deel aan deze piketregeling. Juridische rechtsbijstand is voor minderjarigen meestal gratis. Het belangrijkste vind ik dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt om te zorgen dat de minderjarige precies begrijpt waar het over gaat en waar hij of zij aan toe is.

 

Politieverhoor / consultatie- en verhoorbijstand.

Voorafgaand aan het verhoor bespreek  ik met uw kind wat er aan de hand is en geef u en/of uw kind een gedegen advies voor het verhoor bij de politie. Dit heet consultatiebijstand. Dit kan ook als uw kind per brief is uitgenodigd op het bureau. In dat geval bespreek ik met u als ouder vooraf wat u/uw kind kunt verwachten.

Verhoorbijstand houdt in dat ik tijdens het verhoor bij de politie aanwezig ben om de minderjarige terzijde te staan, te controleren of het verhoor wel volgens de regels verloopt en er geen ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend door de rechercheurs. Hoewel u zelf bij het verhoor aanwezig mag zijn in plaats van de advocaat raad ik dat ten zeerste af.

 

OTP-zitting.

Nadat het onderzoek door de politie is afgerond, kan het zijn dat uw kind bij lichtere delicten wordt uitgenodigd voor een OTP-zitting (Oproeping Ten Parkette). Deze benaming is afhankelijk van de plaats waar uw kind wordt opgeroepen en komt in andere arrondissementen ook wel voor onder de naam TRIP of TOMMI. Dit betekent dat de minderjarige tijdens een gesprek bij het openbaar ministerie een strafvoorstel krijgt. Als de minderjarige dit voorstel accepteert dan volgt er geen zitting bij de kinderrechter meer. In al deze procedures sta ik minderjarigen bij. Wij spreken de zaak samen door bij mij op kantoor, bij u thuis of in het geval van detentie bezoek ik de minderjarige in de inrichting. Ik bereid de minderjarige voor op de zitting, wat er kan gebeuren en wat hij of zij kan verwachten.

Bij de OTP-zitting zal uw kind een aanbod krijgen van de officier van justitie om verdere strafvervolging te voorkomen.

LET OP! Accepteren van een dergelijk aanbod betekent echter wel dat uw kind een strafblad krijgt. Ik kan uw kind bijstaan bij deze procedure. Dit is bij minderjarigen meestal gratis.

 

Kinderrechter.

Betreft het een wat ernstiger feit of wanneer uw kind niet voor het eerst met justitie in aanraking komt, kan hij of zij ook gedagvaard worden om te verschijnen bij de kinderrechter. Ook in dat geval kan ik uw kind gratis bijstaan.

 

Een minderjarige die met het strafrecht in aanraking komt, kan op een zitting bij de kinderrechter moeten verschijnen of, voor zwaardere delicten, bij de meervoudige kamer (3 rechters).

 

Het is belangrijk dat u weet dat uw minderjarig kind in een strafzaak een advocaat krijgt toegewezen door de rechtbank. Ik word dan op last van de rechter toegevoegd. Uw kind heeft echter wel keuzevrijheid aangaande de advocaat die hem of haar in deze ingrijpende procedure bijstaat. Met andere woorden: uw kind mag altijd om een specifieke advocaat vragen, op ieder moment in de procedure.

OTP ZITTING
bottom of page