top of page
gedistantieerd Couple
vfas_scheiding-1.png
MfN_Registermediator1.png

mediation is een specialisme

AFRAvanGOOL_wit_wit.png
Mediation

Mediation

 

Respectvol uit elkaar

Een echtscheiding via mediation verloopt meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

 

Als u en uw (ex-)partner welbewust kiezen voor mediation is dat -zeker als er kinderen bij betrokken zijn- een uitstekende manier om uw scheiding goed te regelen en om zo snel mogelijk aan een nieuwe toekomst te beginnen.

 

Mediation staat of valt echter met de juiste instelling van partijen: de wil om er samen uit te komen.
Daarom is het van belang dat iedere partij zich er bewust van is of wordt, wat de ander belangrijk vindt. Zo wordt passende aandacht besteed aan het bevorderen van de onderlinge communicatie. Want knelpunten in de relatie kunnen zich ook herhalen in de bemiddeling. Daarom is het van belang die knelpunten bespreekbaar en hanteerbaar te maken, zodat ze een geslaagde bemiddeling niet in de weg staan.

 

Daarnaast is respect over en weer en het geven van openheid (met name op financieel gebied), essentieel om tot gezamenlijke oplossingen te komen!  Dit leidt sneller tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

In de praktijk blijken afspraken die partijen in overleg maken beter nagekomen te worden dan afspraken die bijvoorbeeld door een rechter worden opgelegd. Dat komt omdat in mediation meer maatwerk kan worden geleverd dan via een gerechtelijke procedure en in mediaton al wordt ingezet op een goede verstandhouding van de ex-partners na de scheiding.

 

Als u en uw (ex-)partner het beiden belangrijk vinden de relatie goed te houden (bijvoorbeeld voor de kinderen) adviseer ik u eerst te onderzoeken of mediation mogelijk is. Mocht dit niets voor u zijn of weigert de wederpartij medewerking, dan sta ik u graag bij als uw advocaat, waarbij ik uiteraard uw belangen voorop laat staan.

 

Mediation is een specialisme

Om als mediator te mogen werken, heb ik  een speciale meerjarige opleiding gevolgd. Dat betekent dat ik gekwalificeerd ben en dat ik voldoe aan de bijkomende gestelde kwaliteitseisen. In het mediation proces denk ik als advocaat-scheidingsmediator met u mee en bespreek ik mogelijke oplossingen met u zodat u beiden tot een afgewogen beslissing kunt komen. Daartoe behoort ook juridische, pensioen-technische  en  nuttige fiscale informatie! 

 

Belangrijk om te weten is dat er een verschil is in de benadering van de mediation tussen de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidings-mediators (vFAS). Ook goed om te weten is dat ik u beide benaderingen kan bieden.

De MfN richt zich  in het algemeen op mediation, waarbij de belangrijkste vaardigheden zijn:

  • inzicht in relationele problematiek;

  • communicatievaardigheden, actief luisteren en stimuleren van de betrokkenheid van partijen in de bemiddeling;

  • conflictbeheersing- en interventie technieken;

 

De vFAS benadering voegt daar nog aan toe:

  • inzicht -door ruime ervaring met personen- en familierecht- in de juridische gevolgen van de verschillende mogelijkheden, waaronder fiscale gevolgen en mogelijkheden;

  • het juridisch goed formuleren en vastleggen van de gemaakte afspraken, in een convenant (en indien van toepassing ouderschapsplan);

  • eventuele aanspraken op tijdens het huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen, worden behandeld en gereed gemaakt voor toezending aan de betreffende pensioenverzekeraar;  

 

Hoe werkt mediation en wat zijn de voordelen

Voordat de mediation van start gaat wordt er een mediationovereenkomst opgesteld. Hierdoor krijgt de rol van de mediator juridische betekenis. Er worden spelregels opgesteld waarbinnen de mediation plaats zal vinden, de neutraliteit van de mediator wordt vastgelegd en de mediator belooft zich te houden aan de geheimhoudingsplicht.

 

Een mediationtraject bestaat uit verschillende gesprekken waarin naar oplossingen wordt gezocht waar beide partijen mee in kunnen stemmen. Het is mogelijk dat de mediationgesprekken (deels) telefonisch of via video-verbinding plaatsvinden. Daarnaast zal de communicatie binnen de mediation ook veel via email kunnen verlopen.

Tijdens de mediation hebben beide partners de ruimte hun meningen te uiten, zaken uit te praten en worden (creatieve) oplossingen bedacht en uitgewerkt. Door juist samen als partners in overleg te zijn, zijn regelingen mogelijk die bij de rechter mogelijk niet tot stand kunnen worden gebracht. Bovendien is een regeling die in overleg tussen u en uw (ex-)partner tot stand is gekomen toekomstbestendiger. De kans op een conflict tussen u beiden is minder groot dan bij een opgelegde beslissing van een rechter.

Naast het feit dat mediation zorgt voor een duurzame oplossing, kan dit u ook veel geld besparen. De kosten die uw scheiding met zich mee brengt, zijn namelijk bij mediation een stuk lager dan wanneer u bijvoorbeeld beiden een aparte advocaat inschakelt.

 

Van mediationgesprekken worden verslagen opgesteld die besproken worden met beide partners.

Tijdens de mediation wordt steeds contact gehouden met de partners gezamenlijk, behalve voor niet- inhoudelijke contacten, zoals het bepalen van een datum voor een bespreking. Het streven is om in 3 besprekingen de mediation af te ronden. Het is bepaald niet gegarandeerd, dat de mediation in 3 besprekingen rond is, Maar het streven is er wel naar. De mediation is geslaagd als er overeenstemming is bereikt.

 

De afspraken die u samen maakt worden vastgelegd in:

  • een ouderschapsplan (als er minderjarige kinderen zijn);

  • een echtscheidingsconvenant (vaststellingsovereenkomst).

 

U kunt bij de afspraken denken aan afspraken over de verdeling van de gemeenschap van goederen, de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden, partneralimentatie, kinderalimentatie, de zorg- en opvoeding van de kinderen, een regeling over de opgebouwde ouderdomspensioenrechten etc.

 

Op basis van het echtscheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan stel ik een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding op. Dit echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank met het verzoek de echtscheiding uit te spreken en de afspraken over te nemen in de rechterlijke uitspraak.

Indien er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap dan is er geen rechterlijke beslissing nodig en behoeven het scheidingsconvenant en/of het ouderschapsplan niet aan de rechtbank te worden overgelegd, maar gelden deze stukken als overeenkomsten tussen de betrokken partijen. De scheiding komt dan zonder zitting bij de rechtbank tot stand.

Mediation naast rechtspraak

 

Algemeen

Mediation is de laatste jaren steeds populairder geworden als methode van conflictoplossing.

Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Tegenwoordig is het daarom mogelijk dat de rechtbank of het gerechtshof waar uw procedure loopt, de optie geeft om te kiezen voor mediation. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt. De mediation vervangt in dat geval de volledige juridische procedure, of een deel hiervan.

 

Wat is het

Vanzelfsprekend stellen de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven hoge kwaliteitseisen aan de mediators waarnaar ze doorverwijzen. Als MfN registermediator voldoe ik aan deze kwaliteitseisen en bemiddel ik op deze doorverwijzingen vanaf het moment dat mediation naast rechtspraak als pilot begon.

 

Hoe werkt het: 5-stappen

1. Als u kiest voor mediation wordt de juridische procedure stilgelegd. Vervolgens kunnen er twee dingen gebeuren.

-Partijen komen via mediation tot een oplossing. In dat geval wordt de procedure beëindigd

 en wordt er een vaststellingsovereenkomst getekend.

-Partijen komen niet tot een oplossing, of  slechts gedeeltelijk. Dan  gaat  de zaak weer  terug naar de rechter.

De rechter doet in dat geval slechts een uitspraak over het deel van de zaak dat nog niet is opgelost tijdens de mediation.

 

2. Als de rechter u verwijst naar mediation, zal de mediationfunctionaris u voorlichten over mediation en kunt u een mediator kiezen.

 

3. De mediationfunctionaris maakt de eerste afspraak. Vaak vindt deze al binnen 2 weken plaats. Voor het slagen van de mediation is het noodzakelijk dat u elke bijeenkomst goed voorbereidt.

 

4. Als mediator is het in eerste instantie een uitdaging om partijen aan tafel te houden. Partijen lijden vaak al vele maanden onder een conflict dat energie vreet en hebben elkaar al even lang niet meer gezien. Om dan ineens samen aan één tafel te gaan zitten is best moeilijk. Het is dan heel prettig om een neutrale bemiddelaar tot je beschikking te hebben die getraind is in dit soort situaties en die u gaat helpen een oplossing te vinden.

De mediator zal u de fases van het proces uitleggen, zodat u weet waar u aan toe bent. Van belang is dat u de mediator kunt vertrouwen en de veiligheid van de besloten bijeenkomst ervaart. Alles wat besproken wordt, blijft binnenskamers en slechts dat wat partijen samen besluiten openbaar te maken, kan dat ook worden.

 

5. De besluiten die aan het einde van de mediation genomen worden, kunnen in gezamenlijk overleg, en eventueel met hulp van wederzijdse advocaten, zo vastgelegd worden dat zij juridisch afdwingbaar zijn. Ook daarom is het prettig om een goed contact te houden met de betrokken advocaten; dat bevordert de efficiëntie van het proces.

Het verschil met een rechterlijke procedure blijft dat niet de rechter, maar beide partijen zelf de oplossing aandragen en -laten- vastleggen. Met de prettige bijkomstigheid dat het mediationproces in een kort tijdsbestek kan plaatsvinden en daardoor minder kosten met zich meebrengt.

 

Mediaton naast rechstpraak
Pilot

Pilot piketmediation

 

Algemeen

Naar schatting maken ieder jaar 70.000 kinderen in Nederland het uit elkaar gaan van hun ouders mee; hierbij gaat het om zowel (echt)scheidingen als verbroken samenwoonrelaties. In 15-20% betreft het een ‘vechtscheiding’, waarbij het conflict escaleert en kinderen in de knel komen. Dit heeft -ook op de lange termijn- schadelijke gevolgen voor kinderen. De Rechtspraak heeft gezocht naar interventies die een vechtscheiding kunnen voorkomen door de achterliggende oorzaak van het geschil tussen ouders op te lossen en waardoor een langdurige procedure kan worden voorkomen. Dit heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling van piketmediation.

 

Hoe werkt het?

Piketmediation is een vorm van mediation naast rechtspraak, maar dan in de variant van een pressure-cooker en wordt veelal aangeboden in de voorlopige voorzieningenprocedure.

Hiermee wordt getracht procedures te stroomlijnen door in een vroegtijdig stadium (voorafgaande of tijdens de eerste zitting) helder te krijgen op welke punten een rechterlijke beschikking nodig is en op welke punten partijen met behulp van een mediator zelf tot een oplossing kunnen komen.

De rechter schorst daarvoor de zitting.

 

Bij piketmediation gaan partijen, in een snelle mediation van circa anderhalf uur, onder leiding van de mediator in de rechtbank in gesprek om te kijken of er toch nog overeenstemming bereikt kan worden. De advocaten van partijen mogen daarbij aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. Lukt het partijen om er alsnog samen uit te komen, dan wordt de rechter van de uitkomst op de hoogte gebracht. Lukt het onverhoopt toch niet, dan blijft de inhoud van het gesprek voor de rechter geheim.

 

Typerend voor piketmediation is dat de mediation plaatsvindt in het gerechtsgebouw en dat binnen een paar weken een terugkoppeling plaatsvindt aan de rechter. Het doel van piketmediation is om verdere escalatie van het conflict te beperken en partijen een dienst te bieden waardoor zij snel tot een oplossing kunnen komen.

 

De mediator wordt door elk gerecht op basis van eigen samengestelde selectiecriteria geselecteerd. Voor piketmediation wordt een standaard laag instaptarief gehanteerd van € 75,- (excl. BTW) voor het eerste gesprek.

Bij de rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch neem ik al sinds de aanvang ervan deel aan deze pilot omdat mediation bij mij hoog in het vaandel staat en ik de belangen van kinderen zo veel mogelijk voorop stel.

bottom of page